Regulamin „Czas na… pyszne nowości”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Programu Partnerskiego „Czas na… pyszne nowości” (zwanego dalej w regulaminie jako „Program”) jest firma CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS NR 0000140562, NIP 5660004455, REGON 130280786 (zwany dalej „Organizatorem”), będąca podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za legalność i prawidłowość realizacji Programu.
2. Organizator odpowiada za zbieranie od uprawnionych podmiotów zgłoszeń uczestnictwa w Programie, zgłoszeń do nagród oraz dystrybucję nagród do Uczestników. Organizator jest bezpośrednio odpowiedzialny za weryfikację uczestników pod kątem prawa do wzięcia udziału w Programie, legalność i poprawność naliczania punktów oraz ewentualne reklamacje z tym związane.
3. Program będzie trwać od 01.03.2017r. do 30.06.2017r.
4.Program odbywać się będzie na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Program jest adresowany do osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (spółki osobowe) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zwanych dalej „Uczestnikami”), którzy:
a. Są nabywcami towarów CEDROB S.A. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej niezależnie od formy prawnej.
b. Ukończyli 18 rok życia (dotyczy osób fizycznych).


c. Posiadają miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
d. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dotyczy osób fizycznych).
e. Nabędą w okresie trwania promocji wyroby firmy CEDROB bezpośrednio od CEDROB S.A. lub hurtowni współpracującej z CEDROB S.A. w ramach umowy handlowej, zaakceptują i podpiszą „Regulamin Programu” oraz wypełnią i podpiszą „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Programie lojalnościowym” (Załącznik nr 3) i prześlą wskazane dokumenty na adres Organizatora.
6. Uczestnikami Programu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora, ich rodziny oraz osoby najbliższe w rozumieniu definicji z art. 115 § 11 Kodeksu Karnego. 7.Program nie jest przeznaczony dla osób nabywających wyroby Organizatora jako konsumenci w rozumieniu art. 22 1 k.c.
8. Program nie jest przeznaczony dla sklepów zrzeszonych w nowoczesnych kanałach dystrybucji (sieci handlowych).
9. Promocja prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, ponieważ nie występuje w niej element losowości.

ZASADY UCZESTNICTWA
10. Każda hurtownia powiadomi swoich klientów o zasadach konkursu poprzez wywieszenie stosownej informacji.
11.Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zapoznanie się z treścią, podpisanie oraz odesłanie na adres Organizatora niniejszego Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie tj. od dnia 01.03.2017r. do dnia 31.03.2017r.
12. Każdy z uprawnionych Uczestników, który w okresie trwania Programu zakupi pakiet składający się z wyrobów wymienionych w Załączniku nr 1, otrzyma 12 pkt. za każdy zakupiony pakiet w postaci naklejki promocyjnej umieszczonej w pakiecie. Suma zebranych punktów uprawnia do wyboru dowolnych nagród spośród pokazanych w Katalogu i wymienionych w Załączniku nr 2.
13. Uczestnik spełniający warunki określone w pkt. 5 otrzyma od Organizatora - pracownika Cedrob S.A. (Przedstawiciela Handlowego), komplet materiałów związanych z Programem takich jak:
a. Regulamin Programu wraz z załącznikami.
b. „Katalog Promocji” z listą produktów biorących udział w Programie wraz z listą nagród.
c. Kartę konkursową do wklejania zgromadzonych w Programie punktów.
14. Aby wziąć udział w Programie Uczestnik zobowiązany jest do czytelnego podpisania:
- Regulaminu Programu, akceptując zasady uczestnictwa w Programie lojalnościowym wraz z załącznikami nr 1-3.
- Zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Programu w związku z jego realizacją i na jego potrzeby.
15. Za termin wpływu do Organizatora wymienionych w pkt. 14 podpisanych dokumentów przyjmuję się datę stempla pocztowego lub datę potwierdzającą przyjęcie przesyłki przez firmę kurierską lub datę pokwitowania odbioru przez przedstawiciela Organizatora. Termin wysyłania zgody na uczestnictwo w programie, rozpoczyna się w dniu 01.03.2017r. i kończy się w dniu 31.03.2017r. zgodnie z pkt. 10 niniejszego Regulaminu.
16. Dokumenty wymienione w pkt. 13 należy podpisane i zamknięte w kopercie przekazać Organizatorowi za pośrednictwem:
a. Pracownika Organizatora (Przedstawiciela Handlowego) Cedrob S.A. lub
b. Firmy kurierskiej (na koszt Uczestnika) na adres: CEDROB S.A, Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów z dopiskiem „Dział Promocji i Reklamy - Czas na… pyszne nowości” lub
c. Poczty Polskiej listem poleconym (na koszt Uczestnika) na adres: CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów z dopiskiem „Dział Promocji i Reklamy - Czas na… pyszne nowości”.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność i prawidłowość funkcjonowania wybranego przez Uczestnika sposobu przekazania korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korespondencję zagubioną w trakcie jej przekazania.
18. Każdemu Uczestnikowi programu będą naliczane punkty wynikające z zakupów określonych pakietów wyrobów, szczegółowo opisanych w Tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Punkty nalicza Organizator począwszy od 01.03.2017r. do 30.06.2017r.
19. W okresie pomiędzy 01.03.2017r. a 14.07.2017r. każdy z Uczestników ma prawo wskazania nagrody/nagród za udział w Programie. W tym celu Uczestnik powinien w podanym powyżej terminie przekazać do Organizatora poprawnie i czytelnie wypełniony „Formularz zamówienia nagrody”. Za termin wpłynięcia formularza do Organizatora przyjmuje się datę stempla pocztowego lub datę potwierdzającą przyjęcie przesyłki przez firmę kurierską lub datę pokwitowania odbioru przez przedstawiciela Organizatora. Zgłoszenia przekazane po wymienionym powyżej terminie będą uważane za nieważne. Brak przekazania „Formularza zamówienia nagrody” w w/w terminie uznaje się za równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Programie.

NAGRODY
20. Warunkiem otrzymania nagrody w Programie jest zebranie określonej ilości punktów związanych z nabyciem produktów biorących udział w Programie, naklejenie ich na wyznaczoną kartę konkursową i wskazanie nagrody w Formularzu Zamówienia na właściwą dla tej ilości punktów nagrodę lub nagrody prezentowane w Katalogu „Czas na…pyszne nowości”, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie internetowej www.cedrob.com.pl.
21. Każda nagroda biorąca udział w Programie ma przypisaną, określoną liczbę punktów, określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
22. Uczestnik ma prawo wyboru dowolnej ilości nagród, o ile liczba przyznanych mu punktów na to pozwala.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu obowiązywania Programu. Przedłużenie obowiązywania Programu nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
24. Uczestnik odbierając nagrodę zobowiązany jest do pokwitowania odbioru na druku otrzymanym w chwili odbioru nagrody: imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy, pieczątka firmową (o ile takową posiada) oraz podpisem. W przypadku niedokonania pokwitowania odbioru nagrody w wyżej wymieniony sposób uznaje się, że Uczestnik rezygnuje z udziału w programie i traci prawo do otrzymania nagrody.
25. Organizator nie gwarantuje konkretnych właściwości technicznych, parametrów i kolorystyki produktów stanowiących nagrody wskazane w Załączniku nr 1. W każdym przypadku produkty te będą miały jednak zbliżone walory użytkowe i jakościowe.
26. Uczestnik nie może domagać się wypłaty równowartości nagrody w gotówce.
27. Fotografie i opisy nagród przedstawionych w katalogu nagród mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych nagród.

REKLAMACJE
28. Reklamacje dotyczące ilości punktów oraz sposobu ich naliczania Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie do dnia 14.07.2017r. do siedziby Organizatora.
29. Reklamacje dotyczące nagród i technicznego działania Programu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody, nie później niż do dnia 31.08.2017r., listem poleconym na adres Organizatora. Za termin wpłynięcia do Organizatora „Zgłoszenia Reklamacyjnego” przyjmuje się datę stempla pocztowego lub datę pokwitowania odbioru. W przypadku przekroczenia powyższego terminu wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
30. Reklamacja musi zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, telefon kontaktowy, nazwę firmy, dokładny adres uczestnika, dokładnie określoną przyczynę reklamacji (w tym rodzaj reklamowanej nagrody, opis wad i ewentualnych uszkodzeń), wskazanie żądania Uczestnika w związku z reklamacją, podpis Uczestnika.
31. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu nagród będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu przez Uczestnika zawartości przesyłki w chwili jej odbioru i postępowaniem zgodnym z regulaminem firm kurierskich. Warunkiem przyjęcia do rozpatrzenia takiej reklamacji jest natychmiastowe przesłanie na koszt Uczestnika na adres Organizatora uszkodzonej przesyłki oraz protokołu reklamacji spisanego razem z osobą dostarczającą przesyłkę.
32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie firm, za pośrednictwem których Uczestnik otrzymuje nagrodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nagrody zagubione i zniszczone w trakcie przekazywania ich do Uczestnika.
33. Jeżeli reklamacja dotyczy otrzymanej przez Uczestnika nagrody za pośrednictwem pracownika Organizatora (Przedstawiciela Handlowego), obowiązują zasady jak przy dostarczeniu przez firmę kurierską.
34. Organizator powiadomi Uczestnika Konkursu o decyzji rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni (data wysłania odpowiedzi) od dnia doręczenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
35. Nagrody posiadające kartę gwarancyjną powinny być reklamowane w punktach serwisowych producenta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje wydane przez punkty serwisowe.
36. W przypadku wyczerpania postępowania reklamacyjnego zgodnie z niniejszym Regulaminem Uczestnik traci wszelkie roszczenia, które ewentualnie mogą wynikać z uczestnictwa w Programie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
37. Nagrody otrzymane przez Uczestnika Programu, w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowią dla niego przychód z działalności gospodarczej – obowiązek podatkowy powstaje po stronie Uczestnika.
38. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody zgodnie z postanowieniami pkt. 24 niniejszego Regulaminu Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody, uczestnikowi nie przysługują wówczas żadne roszczenia w stosunku do Organizatora.
39. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest każdorazowo ograniczona do wysokości wartości nagrody.
40. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Programu. Administratorem tych danych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Uczestnictwo w Programie, a tym samym podanie danych osobowych w celu jego realizacji, jest dobrowolne.
41. Niniejszy Regulamin dostępny na stronie internetowej www.cedrob.com.pl
42. Organizator ma prawo dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany te będą ogłaszane na stronie www.cedrob.com.pl i obowiązują z dniem ogłoszenia.
43. Zarówno Uczestnicy akcji promocyjnej, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy i na drodze negocjacji.
44. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
45. Adres Organizatora: CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, tel.: +48 23 672 44 11, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00 (koszt zgodny ze stawką operatora).
46. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017r.

 

Wykonanie: Kompan.pl

To Top