Regulamin "Słodkości za nowości"

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) Programu Sprzedaży Premiowej „Słodkości za nowości„ (zwany dalej „Programem”) określa warunki i zasady działania Programu.
2. Organizatorem Programu jest Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku 2 A, 06-400 Ciechanów zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS NR 0000140562, NIP 5660004455, REGON 130280786 (zwany dalej „Organizatorem”).
3. Program realizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Program sprzedaży premiowej będzie obowiązywał od 27.03.2017 r. do 15.04.2017 r.
5. Program skierowany jest do podmiotów gospodarczych, będących bezpośrednim klientem Organizatora oraz jednocześnie dokonujących zakupu produktów Organizatora, zwanych dalej „Uczestnikiem”, którzy:
   a. Są bezpośrednimi nabywcami towarów CEDROB S.A. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej niezależnie od formy prawnej.
   b. Ukończyli 18 rok życia (dotyczy osób fizycznych).
   c. Posiadają miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
   d. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dotyczy osób fizycznych).


   e. Nabędą w okresie trwania Programu wyroby firmy CEDROB wskazane w pkt. 10 niniejszego Regulaminu bezpośrednio od CEDROB S.A.
6. Program nie jest przeznaczony dla sklepów zrzeszonych w nowoczesnych kanałach dystrybucji (sieci handlowych). Uczestnikami Programu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora, ich rodziny oraz osoby najbliższe w rozumieniu definicji z art. 115 § 11 Kodeksu Karnego. Program nie jest przeznaczony dla osób nabywających wyroby Organizatora, jako konsumenci w rozumieniu art. 22 k.c.
7. Celem Programu jest wsparcie wprowadzenia nowego produktu do oferty Organizatora.
8. Promocja prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, ponieważ nie występuje w niej element losowości.
9. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której za zakup pakietu, w skład którego wchodzą produkty wskazane w pkt. 10. Każdy Uczestnik otrzyma gratis w postaci 1 szt. czekolady mlecznej Alpen Gold 90 g. W ramach niniejszego Programu możliwe jest jedynie zamówienie całego pakietu łącznie.
10. W skład pakietu promocyjnego wchodzą następujące produkty:
   a. Klops pieczony 0,500 kg – 2 szt.
   b. Przekładaniec drobiowy 1,100 kg – 1 szt.
11. Gratis będzie umieszczony wewnątrz opakowania i dostarczony Uczestnikowi wraz z zamówionym towarem. Każdy Uczestnik Programu, niezależnie od potwierdzenia odbioru zamówionego pakietu, zobowiązany jest potwierdzić odbiór gratisu.
12. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora – www.cedrob.com.pl.
13. Dokonanie przez Uczestnika zamówienia pakietu opisanego w pkt. 10 w okresie obowiązywania Programu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby uprawnione do korzystania z Programu, które nie są zainteresowane otrzymaniem gratisu powinny w złożonym zamówieniu wskazać, że odmawiają uczestnictwa w Programie.

§2
Reklamacje


14. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji – począwszy od daty rozpoczęcia Programu sprzedaży premiowej do 30 dni do daty jego zakończenia. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
15.Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Program Sprzedaży Premiowej „Słodkości za nowości”.
16. Reklamacja powinna zawierać:
   • Nazwę, adres podmiotu gospodarczego, NIP
   • Przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem
   • Podpis Uczestnika
17. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla pocztowego).

§3
Inne postanowienia


18. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Programu „Słodkości za nowości”.
19. Wszelkie informacje o Programie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają charakter jedynie pomocniczy.

§4
Postanowienia końcowe


20. Zarówno Uczestnicy Programu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów na drodze negocjacji.
21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.03.2017 r.

 

Wykonanie: Kompan.pl

To Top