Regulamin „Wiosenna promocja z Cedrob”

§1
Warunki ogólne
1. Niniejszy regulamin Programu Sprzedaży Premiowej „Wiosenna promocja z Cedrob” (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady działania Programu (zwany dalej „Programem”).
2. Organizatorem jest Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku 2A, 06-400 Ciechanów, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS NR 0000140562 NIP 5660004455, REGON 130280786, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Program realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Program sprzedaży premiowej będzie obowiązywał od 08.05.2017 r. do 05.06.2017 r.
5. Promocja prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, ponieważ nie występuje w niej element losowości.
6. Celem Programu jest wsparcie sprzedaży produktu.

 
§2
Zasady uczestnictwa
7. Program jest skierowany do podmiotów gospodarczych, będących klientem Organizatora oraz osób dokonujących zakupów produktów Organizatora, zwanych dalej odpowiednio „Uczestnikiem”.


8. Uczestnikami Programu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora, ich rodziny oraz osoby najbliższe w rozumieniu definicji z art. 115 § 11 Kodeksu Karnego.
9. Program nie jest przeznaczony dla osób nabywających wyroby Organizatora jako konsumenci w rozumieniu art. 22 1 k.c.
10. Program nie jest przeznaczony dla sklepów zrzeszonych w nowoczesnych kanałach dystrybucji (sieci handlowych).
§3
Nagrody
11. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach którego za zakup każdych 2 sztuk Kurczaka gotowanego 2,5 kg otrzyma gratis – kawę mieloną Tchibo Black & White 250 g.
12. Gratis będzie umieszczony wewnątrz opakowania i dostarczony Uczestnikowi Programu wraz z zamówionym towarem. Uczestnik Programu niezależnie od potwierdzenia odbioru zamówionego Kurczaka, zobowiązany jest potwierdzić odbiór gratisu.
13. Dokonanie przez Uczestnika zamówienia towaru opisanego w punkcie 5 w okresie obowiązywania Programu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby uprawnione do korzystania z Programu, które nie są zainteresowane otrzymaniem gratisu powinny w złożonym zamówieniu wskazać, że odmawiają uczestnictwa w Programie.
 
§4
Reklamacje
14. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji – począwszy od daty rozpoczęcia Programu sprzedaży premiowej do 14 dni od daty jego zakończenia. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
15. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Program Sprzedaży Premiowej „Wiosenna promocja z Cedrob”.
16. Reklamacja powinna zawierać:
• Nazwę oraz adres podmiotu gospodarczego, NIP
• Przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem
• Podpis Uczestnika
17. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla pocztowego).
 
§5
Inne postanowienia
18. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Programu „Wiosenna promocja z Cedrob”.
19. Wszelkie informacje o Programie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
 
§6
Postanowienia końcowe
20. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.cedrob.com.pl.
21. Zarówno Uczestnicy Programu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów na drodze negocjacji.
22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.05.2017 roku.

Wykonanie: Kompan.pl

To Top