Aneks nr 1 do regulaminu "Program Stypendialny 2017"

Organizator informuje, że dokonał w Regulaminie następujących zmian:
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 ust. 4 Regulaminu uzyskuje następujące brzmienie:
Termin zgłaszania się do Konkursu zaczyna się z dniem 21 czerwca 2017r., a upływa 22 października 2017 r., przy czym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

§2
INFORMACJA O ZWYCIĘZCACH
Organizator po przeprowadzeniu wstępnej oceny zgłoszonych kandydatur, w oparciu o analizę nadesłanych aplikacji, zaprosi w terminie do 5 listopada 2017 roku wybranych uczestników do przedstawienia prezentacji na temat swoich osiągnięć.

§3
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.

§4
WYŁONIANIE ZWYCIĘZCÓW
Powyższe działanie wynika z dużego zainteresowania inicjatywą Organizatora, która przekłada się na dużą ilość zgłoszonych wniosków oraz szczegółową weryfikację każdej nadesłanej aplikacji.

§5
NAGRODY
Zmiana Regulaminu w zakresie powyżej określonym wchodzi w życie z dniem 12 października 2017 roku.

 

Wykonanie: Kompan.pl

To Top