Regulamin konkursu „Choinka w szkole”


Regulamin konkursu
„Choinka w szkole”


§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Choinka w szkole”, zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem, jest CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000140562, REGON 130280786, NIP 566-00-04-455, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs rozpoczyna się 7 listopada 2018 r. i trwać będzie do 7 grudnia 2018 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 grudnia 2018 r. w siedzibie Cedrob S.A.
4. Celem konkursu jest promowanie i kultywowanie bogatej tradycji świątecznej wśród uczniów szkół podstawowych.


§2
Zasady przyjmowania zgłoszeń uczestników Konkursu
1. W konkursie mogą brać udział placówki zaproszone do udziału przez Organizatora.
2. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie jednego zdjęcia choinki na adres poczty email marketing@cedrob.com.pl, podpisane danymi placówki, z której pochodzi.
3. Zgłoszenia zdjęć do konkursu będą przyjmowane do 7 grudnia 2018 r. włącznie.
4. W przypadku przesłania większej ilości zdjęć pod uwagę będzie brane wyłącznie pierwsze zdjęcie.
5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i pozwoleniem na publikację oraz wykorzystanie zdjęcia za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych.
6. Zgłaszając zdjęcie do konkursu, Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę na jego publikację, także ewentualnego wizerunku osób, będących na zdjęciu.


§3
Warunki techniczne techniki ozdobienia choinki
1. Wszystkie ozdoby powinny być wykonane własnoręcznie przez uczniów danej szkoły.

§4
Ogłoszenie wyników, zasady przyznania i przekazania nagród
1. Konkurs „Choinka w szkole” jest konkursem dwuetapowym.
2. W pierwszym etapie konkursu uczestnicy przesyłają zdjęcia udekorowanych choinek w terminie do 7 grudnia 2018 roku.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie pracy w formacie jpg o wielkość min. 6 MB.
4. Jury, w poniższym składzie dokona wyboru 25 choinek, które zakwalifikują się do II etapu:
   • Anna Wiśniewska, Kierownik Działu Promocji i Reklamy Cedrob S.A.;
   • Stefan Chrzanowski, Specjalista w Biurze Zarządu Cedrob S.A.;
   • Joanna Bonisławska, Specjalista Działu Promocji i Reklamy Cedrob S.A.;
   • Olga Stryjewska, Asystent Działu Promocji i Reklamy Cedrob S.A.
5. Drugi etap konkursu odbędzie się w siedzibie firmy Cedrob w Ujazdówku (Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów) dnia 12 grudnia 2018 roku, o godzinie 9.00.
6. W drugim etapie konkursu obędzie się właściwy wybór 6 laureatów.
7. Wyboru najładniejszej choinki dokona Jury w składzie:
   • Anna Wiśniewska, Kierownik Działu Promocji i Reklamy Cedrob S.A.;
   • Stefan Chrzanowski, Specjalista w Biurze Zarządu Cedrob S.A.;
   • Przedstawiciele placówek, po jednym z każdej szkoły.
8. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni tego samego dnia.
9. Zdobywca 1. miejsca upoważniony jest do zorganizowania w swojej szkole gali finałowej, podczas której nastąpi uroczyste wręczenie nagród.
10. Na gali wręczenia nagród zostaną wyeksponowane zdjęcia laureatów Konkursu oraz choinka nagrodzona 1. miejscem w Konkursie.
11. Termin gali finałowej zostaną ustalone z laureatami.


§5
Nagrody w Konkursie
1. W konkursie zostanie przyznanych pięć nagród pieniężnych o łącznej wartości 7 500 PLN.
   • 1. miejsce: 3 000 zł
   • 2. miejsce: 2 000 zł
   • 3. miejsce: 1 000 zł
   • wyróżnienia 3 x 500 zł
2.Organizator nie przewiduje przyznania innych nagród, poza wymienionymi w p. 1 § 6.


§6
Udostępnianie Regulaminu
1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz przesłana Uczestnikom Konkursu za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres.


§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie Uczestników Konkursu oraz osób trzecich.
2. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (rzeczowego).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w niniejszym Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zgłoszeń oraz terminów głosowania i gali finałowej Konkursu.


§8
Moc wiążąca Regulaminu
1. Materiały reklamowo – promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.


§9
Postanowienia pozostałe
1. Laureaci Konkursu zobowiązani są do przeznaczenia nagrody na cele oświatowe.
2. Laureaci Konkursu zobowiązani są do przekazania informacji Organizatorowi Konkursu odnośnie zakupionej nagrody na cele oświatowe (sprawozdanie).
3. W przypadku nie zastosowania się do pkt. 1 obowiązek podatkowy spoczywa na Uczestniku Konkursu.


§10
Sąd i prawo właściwe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.


§11
Informacja o zwycięzcach
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku, adres: Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów jest administratorem danych placówek biorących udział w konkursie „Choinka w szkole”.
2. Dane są przetwarzane w celu identyfikacji i poprawnej formy rozliczania w ramach prowadzonej współpracy z CEDROB S.A., na podstawie wyrażonej zgody.
3. Dane mogą być udostępnione organom uprawnionym przepisami prawa.
4. Podanie danych jest dobrowolne jednak wymagane do poprawnej realizacji działań w zaznaczonym celu. Jednocześnie posiada Pan/Pani możliwość wglądu i poprawiania podanych danych.
5. Osobom przysługuje prawo do dostępu do danych, ich aktualizacji, do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Osobom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co automatycznie oznacza rezygnacje z realizacji umowy.
7. Osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Wykonanie: Kompan.pl

To Top