Regulamin konkursu „Choinka w szkole"

Konkurs polega na przyozdobieniu choinki według własnego pomysłu, dekoracjami świątecznymi wykonanymi przez uczniów Szkoły Podstawowej.

Wyślij do nas zdjęcie choinki i wygraj nagrodę pieniężną.
I miejsce - 3 000 PLN
II miejsce - 2 000 PLN
III miejsce - 1 000 PLN
oraz trzy wyróżnienia po 500 PLN

Ostateczny termin wysyłania zdjęć choinki to 6 grudzień 2017 roku. Więcej szczegółów w poniższym Regulaminie.


Regulamin konkursu „Choinka w szkole”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem Konkursu „Choinka w szkole”, zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem, jest CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajo-wego Rejestru Sądowego KRS 0000140562, REGON 130280786, NIP 566-00-04-455, zwany dalej Organizatorem.
1.2 Konkurs rozpoczyna się 24 listopada 2017 r. i trwać będzie do 6 grudnia 2017 r.
1.3 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 grudnia 2017 r. w siedzibie Cedrob S.A.
1.4 Celem konkursu jest promowanie i kultywowanie bogatej tradycji świątecznej wśród uczniów szkół podstawowych.


§2
ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKÓW KONKURSU
2.1 W konkursie mogą brać udział placówki zaproszone do udziału przez Organizatora.
2.2 Zgłoszenia zdjęć do konkursu będą przyjmowane do 6 grudnia 2017 r. włącznie.
2.3 Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie zdjęcia choinki na adres poczty e-mail: marketing@cedrob.com.pl, podpisane danymi placówki, z której pochodzi.
2.4 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i pozwoleniem na publikację oraz wykorzystanie zdjęcia za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych.
2.5 Zgłaszając zdjęcie do konkursu, Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę na jego publikację, także ewentualnego wizerunku osób, będących na zdjęciu.


§3
WARUNKI TECHNICZNE
3.1 Technika ozdobienia choinki – wszystkie ozdoby powinny być wykonane własnoręcznie przez uczniów danej szkoły.


§4
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, ZASADY PRZYZNANIA I PRZEKAZANIA NAGRÓD
4.1 Konkurs „Choinka w szkole” jest konkursem dwuetapowym.
4.2 W pierwszym etapie konkursu uczestnicy przesyłają zdjęcia prac w terminie podanym w § 2 ust.1.
4.3 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie pracy, spełniające określone wymogi: format: jpg, wielkość do 6 MB.
4.4 Następnie spośród nadesłanych prac Jury Organizatora, w składzie:
• Anna Wiśniewska, Kierownik Działu Promocji i Reklamy Cedrob S.A.
• Stefan Chrzanowski, Specjalista w Biurze Zarządu Cedrob S.A.
• Joanna Bonisławska, Specjalista Działu Promocji i Reklamy Cedrob S.A.
• Olga Stryjewska, Asystent Działu Promocji i Reklamy Cedrob S.A.
dokona wyboru 25 najładniejszych choinek.
4.5 W drugim etapie konkursu, obędzie się właściwy wybór 6 laureatów konkursu.
4.6 Obrady Jury odbędą się w siedzibie firmy Cedrob w Ujazdówku (Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów) dnia 11 grudnia 2017 roku, o godzinie 9.00.
4.7 Wyboru najładniejszej choinki dokona Komisja w składzie:
• Anna Wiśniewska, Kierownik Działu Promocji i Reklamy Cedrob S.A.
• Stefan Chrzanowski, Specjalista w Biurze Zarządu Cedrob S.A.
• Przedstawiciele (po jednej osobie) 25 placówek edukacyjnych.
4.8 Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni tego samego dnia.
4.9 Zdobywca 1. miejsca upoważniony jest do zorganizowania w swojej szkole gali finałowej, podczas której nastąpi uroczyste wręczenie nagród.
4.10. Na gali wręczenia nagród zostaną wyeksponowane zdjęcia laureatów Konkursu oraz choinka nagrodzona 1. miejscem w Konkursie.
4.11. Termin oraz miejsce wręczenia nagrody zostaną ustalone z laureatami.
4.12 Sposób przekazania nagrody zostanie uzgodniony laureatami.


§5
NAGRODY W KONKURSIE
5.1 W konkursie zostanie przyznanych pięć nagród pieniężnych o łącznej wartości 7 500 PLN.
• 1. miejsce: 3 000 PLN
• 2. miejsce: 2 000 PLN
• 3. miejsce: 1 000 PLN
Wyróżnienia: 3 x 500 PLN
5.2 Organizator nie przewiduje przyznania innych nagród, poza wymienionymi w p. 1 § 6.


§6
UDOSTĘPNIANIE REGULAMINU
6.1 Pełna treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz przesłana Uczestnikom Konkursu za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres.


§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie Uczestników Konkursu oraz osób trzecich.
7.2 Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (rzeczowego).
7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w niniejszym Regulaminie.
7.4 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zgłoszeń oraz terminów głosowania i gali finałowej Konkursu.


§8
MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU
8.1 Materiały reklamowo – promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.


§9
POSTANOWIENIA POZOSTAŁE
9.1 Laureaci Konkursu zobowiązani są do przeznaczenia nagrody na cele oświatowe.
9.2 Laureaci Konkursu zobowiązani są do przekazania informacji Organizatorowi Konkursu odnośnie zakupionej nagrody na cele oświatowe (sprawozdanie).
9.3 W przypadku nie zastosowania się do pkt. 1 obowiązek podatkowy spoczywa na Uczestniku Konkursu.


§10
SĄD I PRAWO WŁAŚCIWE
10.1 Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

Wykonanie: Kompan.pl

To Top