Program Stypendialny „Inwestycja w region – inwestycja w młodzież”


REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ:
Program Stypendialny
„Inwestycja w region – inwestycja w młodzież”


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą: Program Stypendialny „Inwestycja w region – inwestycja w młodzież”.
2. Organizatorem i obsługującym konkurs jest Cedrob S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, wpisana pod nr 0000140562 do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Organizatorem.
3. Konkurs prowadzony będzie na terenie powiatu ciechanowskiego, mławskiego oraz żuromińskiego.
4. Termin zgłaszania się do Konkursu zaczyna się z dniem 18 czerwca 2018r., a upływa 15 października 2018 r., przy czym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
5. Konkurs ma charakter ogólnodostępny, jego uczestnikiem może być każdy uczeń klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej oraz klasy trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019, z terenu powiatu ciechanowskiego, mławskiego oraz żuromińskiego, którego zgłoszenia dokona przedstawiciel szkoły za zgodą rodzica lub innego opiekuna prawnego dziecka.
6. Konkurs ma na celu promowanie marki Organizatora, kreowanie pozytywnego wizerunku w dziedzinie edukacji oraz wsparcia lokalnych talentów.
7. Wszelkich czynności prawnych związanych z uczestnictwem dziecka w konkursie za dziecko dokonuje rodzic lub inny opiekun prawny.
8. Konkurs polega na wyłonieniu wyjątkowo utalentowanych dzieci, w kategoriach: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, kultura oraz sport, po dwie osoby w każdej dziedzinie, dla których Organizator ufunduje roczne stypendium w wysokości 3 600 złotych brutto dla każdego z laureatów.

§2
INFORMACJA O ZWYCIĘZCACH
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku, adres: Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów jest administratorem danych osobowych opiekunów prawnych, rodziców oraz zgłoszonych do konkursu uczniów.
2. Dane są przetwarzane w celu wzięcia udziału w Programie Stypendialnym Inwestycja w region – inwestycja w młodzież, edycja 2018/2019 oraz ewentualnego przyznania tego stypendium i korzystania z niego . Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom. Osoba podająca dane, czyni to w sposób dobrowolny oraz posiada możliwość wglądu i poprawiania podanych danych.
3. Dane osobowe są przetwarzane w trakcie trwania Programu stypendialnego Inwestycja w region – inwestycja w młodzież oraz przez okres do dwóch lat po zakończeniu programu do celów dowodowych. W zakresie danych osobowych osoby wyłonionej w programie są przetwarzane w dłuższym okresie, nie możliwym do określenia, ze względu na wykorzystywanie wizerunku.
4. Osobom przysługuje prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Osobom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co automatycznie oznacza brak możliwości dalszego uczestnictwa.
6. Osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.


§3
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Zgłoszenia dokonuje Dyrekcja szkoły, do której dziecko uczęszcza.
2. Uczestnictwo w Konkursie wymaga dokonania przez rodziców bądź opiekunów prawnych następujących czynności:
a) Wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, z wyraźnie zaznaczoną dziedziną, w jakiej aplikacja jest składana tzn.: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, kultura oraz sport poprzez dołączenie wymaganych dokumentów:
- pisemny opis osiągnięć dziecka oraz propozycję wykorzystania nagrody w przypadku jej przyznania - format max. 1 strony A4.
- kopie dokumentów potwierdzających wyniki i osiągnięcia dziecka, np. dyplomy, zaświadczenia, świadectwa.
3. Komplet powyższych dokumentów należy przesłać na: : Cedrob S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem Program Stypendialny „Inwestycja w region – inwestycja w młodzież”. Dokumenty nie podlegają zwrotowi.

§4
WYŁONIANIE ZWYCIĘZCÓW
1. Ważnym zgłoszeniem konkursowym będzie tylko takie, które zawiera wszystkie wymagane dane wpisane czytelnie tj. nie pozostawiające wątpliwości, co do ich treści oraz, do którego dołączone są wymagane dokumenty.
2. Organizator będzie brał pod uwagę zgłoszenia przesłane w terminie do 15 października oraz prawidłowo wypełnione i czytelnie podpisane zgłoszenia konkursowe.
3. Komisja konkursowa składała się z przedstawicieli Cedrob S.A. oraz po 1 przedstawicielu delegowanym ze szkół.
4. Organizator, po przeprowadzeniu wstępnej oceny oraz selekcji zgłoszonych kandydatur, w oparciu o analizę nadesłanych aplikacji zaprosi w terminie do 30 października 2018 roku wybranych uczestników do przedstawienia prezentacji na temat swoich osiągnięć.
5. Wytypowani stypendyści będą musieli przedstawić przed komisją konkursową prezentację o sobie, swoich zainteresowaniach, a także przedstawić osiągnięcia i dokonania w danej dziedzinie.
6. Uczniowie będą mogli wykonać zadanie w dowolnej formie, w zależności od zainteresowań: opisać, sfotografować, sfilmować, zrobić makietę bądź wykonać w postaci elektronicznej. Forma prezentacji również będzie punktowana.
7. Wyłonienie zwycięzców nastąpi bezpośrednio po prezentacji uczniów.
8. Komisja Konkursowa wskaże łącznie ośmioro stypendystów, po dwóch z każdej dziedziny: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, kultura oraz sport.
9. Nagrody pieniężne będą przekazane cyklicznie przez okres 12 miesięcy, w sposób uzgodniony pomiędzy Organizatorem, a rodzicem/opiekunem prawnym zwycięzcy (przelew albo przekaz pocztowy).
10. Miesięczna wysokość wpłaty wynosi 300 zł.
11. Odbiorcą płatności będzie rodzic/opiekun prawny.
12. Warunkiem uruchomienia płatności będzie wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego zwycięzcy i przekazanie Organizatorowi formularza otrzymanego od Organizatora i dołączenie wymaganych przez Organizatora załączników.

§5
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest stypendium pieniężne w wysokości 3 600 PLN powiększone o dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie odpowiadającej wysokości podatku dochodowego od wygranej, tj. 11,1111% wysokości stypendium. Kwota odpowiadająca świadczeniu dodatkowemu zostanie pobrana i odprowadzona przez Organizatora na rachunek właściwego urzędu skarbowego, zatem zwycięzca otrzyma kwotę 3 600 złotych.
2. Organizator przewidział 8 stypendiów zatem łączna pula nagród w Konkursie wynosi 28.800 złotych.
3. W przypadku gdy którykolwiek ze zwycięzców nie spełnieni któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym regulaminie traci prawo do nagrody.
4. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma nagrodę rzeczową, które zostaną wręczone po prezentacji uczniów, podczas uroczystej gali w terminie wskazanym w §4 ust.4.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wykraczającej poza wartość nagród określonych w niniejszym regulaminie.
2. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.).

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu w niezbędnym zakresie.

Wykonanie: Kompan.pl

To Top