Regulamin konkursu plastycznego „Konkurs świąteczny dla dzieci pracowników Cedrob S.A.”


Regulamin konkursu plastycznego
„Konkurs świąteczny dla dzieci pracowników Cedrob S.A.”


§1
WARUNKI OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin konkursu określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „Konkurs świąteczny dla dzieci pracowników Cedrob S.A.”
2. Organizatorem Konkursu jest Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000140562, NIP 5660004455, REGON 130280786, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs trwa od 04.12.2018 r. do 21.12.2018 r.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż każdy Uczestnik i jego opiekun zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku.
6. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
7. Udział w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie, jest dobrowolne.
8. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.cedrob.com.pl

§2
CEL KONKURSU
1. Celem Konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży do 13 roku życia zaprezentowania swojego talentu oraz pozyskanie materiału do prowadzenia działań promocyjno-reklamowych przez Organizatora.


§3
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy Konkursu, tj. dzieci pracowników, mają za zadanie własnoręcznie wykonać ozdobę na choinkę.
2. Praca może być wykonana w dowolnym formacie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie), z wyłączeniem grafiki komputerowej.
3. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci wszystkich pracowników Cedrob S.A. Do udziału nie są upoważnieni dzieci pracowników spółek-córek należących do Grupy Cedrob, tj. ZM Silesia S.A. oraz Gobarto S.A., a także dzieci pracowników Działu Promocji i Reklamy Cedrob S.A.
4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie dzieci do 13 roku życia.
5. Każdy Uczestnik może przedstawić w Konkursie najwyżej jedną pracę.
6. Prace anonimowe nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie prac, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że nie zostały wykonane własnoręcznie przez dziecko.
8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na materiałach promocyjno-reklamowych wydanych przez Organizatora.

§4
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać własnoręcznie ozdobę na choinkę, a następnie dostarczyć pracę do siedziby firmy Cedrob S.A. na adres Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, biurowiec, recepcja.
2. Każda pracy musi być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka, datą urodzenia dziecka, imieniem i nazwiskiem rodzica/opiekuna oraz numerem kontaktowym do rodzica/opiekuna.
3. Prace można składać do 13.12.2018 r. do godz. 23:59.
4. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

§5
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja konkursowa, w której skład wejdą pracownicy Działu Promocji i Reklamy pod przewodnictwem kierownika działu.
2. Kryteriami oceny prac będą: trafność doboru tematu pracy, oryginalność, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, wiek autora.
3. Spośród prac zgłoszonych do Konkursu Komisja wybierze trzech laureatów.
4. Nagrodami w Konkursie są karty podarunkowe do sklepu SMYK o wartościach 200, 150 i 100 zł, przyznane odpowiednio laureatom I, II i III miejsca.
5. Firma zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla pozostałych uczestników konkursu.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi do 17.12.2018 r.
7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie w terminie 17-19.12.2018 r.
9. Gala wręczenia nagród w Konkursie odbędzie się 19.12.2018 r. o godz. 15:30 w siedzibie firmy: Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów.
10. Brak kontaktu z Laureatem oznacza brak chęci otrzymania nagrody. Wówczas nagroda przechodzi na Uczestnika, który uzyskał kolejną największą liczbę punktów.
11. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w świątecznym wydaniu Magazynu Informacyjnego Grupy Cedrob.
12. Kontakt z Działem Promocji i Reklamy można uzyskać pod nr tel. 23 675 04 84.

§6
REKLAMACJE
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Reklamacja za „Konkurs świąteczny dla dzieci pracowników Cedrob S.A.”
3. Reklamacja powinna zawierać:
• Imię, nazwisko, adres, PESEL Uczestnika
• Imię, nazwisko, adres, PESEL opiekuna prawnego Uczestnika
• Przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem
• Podpis opiekuna prawnego Uczestnika
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla pocztowego).

§7
INNE POSTANOWIENIA
1. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Spółka CEDROB S.A informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych jest CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów.
b) Dane są przetwarzane w celu realizacji usługi lub umowy oraz działań zmierzających do zawarcia umowy.
c) Dane mogą być udostępniane organom uprawnionym przepisami prawa, a przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej umowy.
d) Podanie danych jest dobrowolne jednak wymagane do poprawnej realizacji działań w zaznaczonym celu. Jednocześnie Uczestnik ma możliwość wglądu i poprawiania podanych danych.
e) Dane osobowe są przetwarzane w trakcie realizacji usługi lub umowy, a następnie dalej przechowywane w celach dowodowych przez okres 5 lat od momentu zakończeniu współpracy.
f) Osobom przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
g) Osobom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co automatycznie oznacza rezygnacje z realizacji umowy.
h) Osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.12.2018 r.

Wykonanie: Kompan.pl

To Top