Regulamin konkursu „Wspieramy Rozwój”

 1. 1. Zasady ogólne i cel konkursu
  1. 1.1 Organizatorem konkursu „Wspieramy Rozwój”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Cedrob S.A., z siedzibą w Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000140562, Regon 130280786, NIP 566-00-04-455 zwana dalej „Organizatorem”.
  1. 1.2 Celem Konkursu jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Organizator świadomy ich roli oraz tego, że wspólnie można osiągać więcej, prowadzi program grantowy, który pomaga budować lepszą i bardziej odpowiedzialną Polskę.
  1. 1.3 W ramach Konkursu podmiot określony w pkt. 2, zwany dalej „Wnioskodawcą” może ubiegać się o dofinansowanie w formie grantów na realizację projektu społecznie użytecznego zwanego dalej „Projektem”.
  1. 1.4 Wnioskodawca ubiega się o grant w oparciu o przedstawiony formularz zgłoszeniowy, zwany dalej „Wnioskiem”. Wnioskodawca, który zostanie wyłoniony przez jury Konkursu do otrzymania dofinansowania zwany jest dalej „Laureatem”.
    
 2. 2. Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
  1. 2.1 Wnioskodawcą mogą być podmioty prawne, w tym m.in:
   • organizacje pozarządowe,
   • organizacje non-profit,
   • organizacje pożytku publicznego,
   • organizacje charytatywne,
   • fundacje (z wyłączeniem fundacji firm)
   • instytucje kultury i pamięci,
   • uczelnie oraz instytucje naukowe,
   • organizacje sportowe,
   • stowarzyszenia,
   • związki wyznaniowe,
   • jednostki samorządu terytorialnego,
   • jednostki służb mundurowych.
  1. 2.2 Wnioskodawcą nie może być przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (osoby fizyczne, spółki prawa handlowego i inne) oraz fundacja utworzona przez wymienione w niniejszym zdaniu podmioty.
  1. 2.3 W Konkursie mogą wziąć udział podmioty, dla których prowadzenie działalności gospodarczej jest celem ubocznym realizowanym w granicach, w jakich zezwala na to danemu podmiotowi ustawa lub statut, przy czym osiągany zysk przeznaczony jest na realizowanie zasadniczej, niezarobkowej działalności takiego podmiotu.
    
 3. 3. Granty
  1. 3.1 Granty będą przyznawane w czterech kategoriach:
   • Nauka i rozwój
   • Edukacja i sport
   • Kultura
   • Inicjatywa społeczna
  1. 3.2 W każdej z kategorii przewidziane są:  
   • dwa granty po 30 tys. zł każdy
   • trzy granty po 20 tys. zł każdy
   • trzy granty po 10 tys. zł każdy
   • pięć grantów po 5 tys. zł każdy
 4. 4. Harmonogram Konkursu
  1. 4.1 Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w terminie od 20 marca 2017 r., od godz. 00.01 do 21 kwietnia 2017 r., do godz. 23.59.
  1. 4.2 Organizator wyłoni Laureatów w terminie od 22 kwietnia 2017 r. do 17 maja 2017 r.
  1. 4.3 Ogłoszenie Laureatów nastąpi 19 maja 2017 r.
  1. 4.4 Rozliczenie Projektu nastąpi nie później niż do 31 stycznia 2018 r.
    
 5. 5. Zgłaszanie Projektów
  1. 5.1 Projekt, o którego dofinansowanie może ubiegać się Wnioskodawca, musi spełniać kryterium użyteczności społecznej.
  1. 5.2 Rozpoczęcie realizacji Projektu powinno nastąpić nie później niż do 30 listopada 2017 r.
  1. 5.3 Wnioskodawca we Wniosku zobowiązuje się do przekazania informacji zgodnych z prawdą.
  1. 5.4 W celu przesłania zgłoszenia Projektu należy wypełnić Wniosek – Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Wspieramy rozwój” – oraz przesłać go w terminie określonym w pkt. 4.2 na adres e-mail: wspieramyrozwoj@cedrob.com.pl.
  1. 5.5 Data i godzina przesłania wiadomości elektronicznej (e-mail) zawierającej Wniosek jest tożsama z datą i godziną złożenia Wniosku.
  1. 5.6 Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne Wnioski, tj. te w których wypełnione zostały wszystkie pola wskazane we Wniosku.
  1. 5.7 Zgłaszany Projekt może zostać zgłoszony wyłącznie w jednej kategorii.
  1. 5.8 Wnioskodawca może zgłosić najwyżej jeden Projekt.
  1. 5.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Wnioski, które nie zostaną przekazane na wskazaną w pkt. 5.4 skrzynkę e-mail w terminie, o którym mowa w pkt. 4.1.
  1. 5.10 Organizator może zobowiązać Wnioskodawcę do przedstawienia statutu organizacji oraz wpisu do odpowiedniego rejestru lub innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji Wnioskodawcy. W przypadku nie przekazania go we wskazanym przez Organizatora terminie, ale nie krótszym niż 4 dni robocze, Wniosek może zostać odrzucony.
  1. 5.11 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania w innej kwocie niż tej, o którą ubiega się Wnioskodawca.
    
 6. 6. Wyłonienie Laureatów
  1. 6.1 Laureaci wyłonieni zostaną przez Organizatora.
  1. 6.2 W składy jury Konkursu wejdzie Zarząd Cedrob S.A, który na podstawie otrzymanych Wniosków wyłoni Projekty, których Wnioskodawcy otrzymają granty.
  1. 6.3 Lista wyłonionych Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora: www.cedrob.com.pl.
  1. 6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania całej puli grantów.
    
 7. 7. Przekazanie grantów
  1. 7.1 Przekazanie dofinansowania nastąpi na podstawie umowy darowizny lub sponsoringu. Forma i zakres umowy zostaną uzgodnione pomiędzy stronami: Organizatorem i Laureatem. Ostateczna decyzja o formie umowy należy do Organizatora.
  1. 7.2 Umowa zostanie przygotowana na podstawie danych przekazanych przez Laureata, które będą zgodne z danymi podanymi we Wniosku.
  1. 7.3 Kwota dofinansowana zostanie przekazana po podpisaniu umowy darowizny lub sponsoringu przez obie strony: Organizatora i Laureata.
  1. 7.4 Dofinansowanie przekazane w ramach umowy darowizny i sponsoringu podlega opodatkowaniu przez Laureata.
    
 8. 8. Rozliczenie grantów
  1. 8.1 Grant nie może zostać przeznaczony na inny cel niż wskazany we Wniosku.
  1. 8.2 Po zakończeniu realizacji Projektu, ale nie później niż do końca 31 stycznia 2018 r. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania sprawozdania z wykorzystania przyznanego dofinansowania – Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Wspieramy rozwój” – do Organizatora na adres e-mail: wspieramyrozwoj@cedrob.com.pl
  1. 8.3 Do sprawozdania należy dołączyć dokumentację zdjęciową potwierdzającą realizację Projektu.
  1. 8.4 Data i godzina przesłania wiadomości elektronicznej (e-mail) zawierającej sprawozdanie jest tożsama z datą i godziną przedłożenia sprawozdania.
  1. 8.5 Wszystkie dokumenty księgowe poświadczające zakup towarów lub usług powinny być wystawione na Laureata Konkursu, realizującego nagrodzony Projekt.
  1. 8.6 Organizator może zobowiązać Wnioskodawcę do przedstawienia faktur niezbędnych do weryfikacji sprawozdania. W przypadku nie przekazania go we wskazanym przez Organizatora terminie, ale nie krótszym niż 14 dni roboczych, sprawozdanie może zostać odrzucone.
  1. 8.7 W przypadku odrzucenia sprawozdania lub uznania go w części, Wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu dofinansowania. Zwrot dofinansowania obejmie część lub całość przyznanego grantu w zależności od zakresu odrzucenia sprawozdania przez Organizatora. Zwrot dofinansowania nastąpi w przeciągu 31 dni roboczych od dnia odrzucenia sprawozdania. Zwrot dofinansowania nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora.
  1. 8.8 Laureat może odwołać się od decyzji Organizatora w przeciągu 14 dni roboczych od decyzji Organizatora o odrzuceniu sprawozdania lub jego części. Odwołanie należy przesłać na adres e-mail: wspieramyrozwoj@cedrob.com.pl.
  1. 8.9 Umowy sponsorskie oraz darowizny mogą przewidywać dodatkowe formy rozliczenia grantu.
    
 9. 9. Zgody
  1. 9.1 Podmiot, który prześle Wniosek do Organizatora akceptuje niniejszy Regulamin Konkursu.
  1. 9.2 Laureat wyraża zgodę na publikację informacji na temat Projektów w materiałach Cedrob – w każdej formie, miejscu i czasie.
  1. 9.3 Osoby reprezentujące Laureatów podczas gali wręczenie nagród wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celu utrwalenia gali oraz promocji konkursu – w każdej formie, miejscu i czasie.
    
 10. 10. Postanowienia końcowe
  1. 10.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w regulaminie w każdym czasie.
  1. 10.2 Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołanie się od decyzji Organizatora wyłącznie w kwestiach technicznych oraz związanych z rozliczeniem grantu. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji jury w kwestii wyłonienia Laureatów.
  1. 10.3 Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.cedrob.com.pl.
  1. 10.4 Zapytania w sprawie Konkursu oraz odwołania należy kierować na adres e-mail: wspieramyrozwoj@cedrob.com.pl
    

Wykonanie: Kompan.pl

To Top