Regulamin - Program Stypendialny „Inwestycja w region – inwestycja w młodzież”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Konkurs będzie prowadzony pod nazwą: Program Stypendialny „Inwestycja w region – inwestycja w młodzież”.
1.2 Organizatorem i obsługującym konkurs jest Cedrob S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, wpisana pod nr 0000140562 do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Organizatorem.
1.3 Konkurs prowadzony będzie na terenie powiatu ciechanowskiego, mławskiego oraz żuromińskiego.
1.4 Termin zgłaszania się do Konkursu zaczyna się z dniem 21 czerwca 2017r., a upływa 15 października 2017 r., przy czym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
1.5 Konkurs ma charakter ogólnodostępny, jego uczestnikiem może być każdy uczeń klasy drugiej oraz trzeciej roku szkolnego 2017/2018 uczęszczającego do gimnazjum powiatu ciechanowskiego, mławskiego oraz żuromińskiego, której zgłoszenia dokona przedstawiciel szkoły za zgodą rodzica lub innego opiekuna prawnego dziecka.
1.6 Konkurs ma na celu promowanie marki Organizatora, kreowanie pozytywnego wizerunku w dziedzinie edukacji oraz wsparcia lokalnych talentów.
1.7 Wszelkich czynności prawnych związanych z uczestnictwem dziecka w konkursie za dziecko dokonuje rodzic lub inny opiekun prawny.
1.8 Konkurs polega na wyłonieniu wyjątkowo utalentowanych dzieci w wieku gimnazjalnym, w kategoriach: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze, kultura, sport, po jednej osobie w każdej dziedzinie, dla których Organizator ufunduje stypendium w wysokości 3 600 złotych netto dla każdego z laureatów.


§2
INFORMACJA O ZWYCIĘZCACH
Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka oraz osoby zgłaszające dziecko do Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, przyjmują do wiadomości, iż dane ich dotyczące będą przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz dla celów marketingowych i statystycznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej promocji jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator


§3
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
3.1 Uczestnictwo w Konkursie wymaga następujących czynności:
a) Dokonania zgłoszenia dziecka do konkursu w jednej z dziedzin: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze, kultura, sport poprzez:
• Wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego.
• Przesłanie zgłoszenia pocztą wraz z wymaganymi dokumentami:
• Pisemnym opisem zawierającym podsumowanie osiągnięć dziecka oraz propozycję jak dziecko wykorzysta nagrodę w razie jej przyznania, w formacie maksymalnie 1 strony A4.
• Kopiami dokumentów potwierdzających wyjątkowe wyniki i osiągnięcia dziecka np. dyplomy, zaświadczenia, świadectwa, referencje na adres: Cedrob S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem Program Stypendialny „Inwestycja w region – inwestycja w młodzież”
Dokumenty nie podlegają zwrotowi.


§4
WYŁONIANIE ZWYCIĘZCÓW
4.1 Ważnym zgłoszeniem konkursowym będzie tylko takie, które zawiera wszystkie wymagane dane wpisane czytelnie tj. nie pozostawiające wątpliwości, co do ich treści oraz, do którego dołączone są wymagane dokumenty.
4.2 Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę jedynie prawidłowo wypełnione i czytelnie podpisane zgłoszenia konkursowe.
4.3 Komisja konkursowa składała się z przedstawicieli Cedrob S.A. oraz po 1 przedstawicielu delegowanym ze szkół.
4.4 Organizator, po przeprowadzeniu wstępnej oceny zgłoszonych kandydatur, w oparciu o analizę nadesłanych aplikacji, zaprosi w terminie do 30 października 2017 roku wybranych uczestników do przedstawienia prezentacji na temat swoich osiągnięć.
4.5 Wytypowani stypendyści będą musieli przedstawić prezentację o sobie, swoich zainteresowaniach, a także przedstawić osiągnięcia i dokonania w danej dziedzinie.
4.6 Uczniowie będą mogli wykonać zadanie w dowolnej formie, w zależności od zainteresowań: opisać, sfotografować, sfilmować, zrobić makietę bądź wykonać w postaci elektronicznej. Forma prezentacji również będzie punktowana.
4.7 Wyłonienie zwycięzców nastąpi bezpośrednio po prezentacji uczniów.
4.8 Komisja Konkursowa wskaże pięcioro stypendystów po jednym z każdej dziedziny: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze, kultura, sport.
4.9 Nagrody rzeczowe zostaną przekazywane po prezentacji uczniów, podczas uroczystej gali w terminie wskazanym w §4 ust.4.4.
4.10 Nagrody pieniężne będą przekazane cyklicznie, w sposób uzgodniony pomiędzy Organizatorem a rodzicem/opiekunem prawnym zwycięzcy (przelew albo przekaz pocztowy).
4.11 Odbiorcą płatności będzie opiekun prawny.
4.12 Warunkiem uruchomienia płatności będzie wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego zwycięzcy i przekazanie Organizatorowi formularza otrzymanego od Organizatora i dołączenie wymaganych przez Organizatora załączników.


§5
NAGRODY
5.1 Nagrodą w konkursie jest stypendium pieniężne w wysokości 3 600 PLN powiększone o dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie odpowiadającej wysokości podatku dochodowego od wygranej, tj. 11,1111% wysokości stypendium. Kwota odpowiadająca świadczeniu dodatkowemu zostanie pobrana i odprowadzona przez Organizatora na rachunek właściwego urzędu skarbowego, zatem zwycięzca otrzyma kwotę 3 600 złotych.
5.2 Organizator przewidział 5 stypendiów zatem łączna pula nagród w Konkursie wynosi 18.000 złotych.
5.3 W przypadku gdy którykolwiek ze zwycięzców nie spełnieni któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym regulaminie traci prawo do nagrody.


§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
6.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności wykraczającej poza wartość nagród określonych w niniejszym regulaminie.
6.2 Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t.: Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).


§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
7.2 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu w niezbędnym zakresie.

 

Wykonanie: Kompan.pl

To Top