Regulamin konkursu plastycznego „Ozdoba choinkowa”

§1
WARUNKI OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin konkursu określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu „Ozdoba choinkowa” jest Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS NR 0000140562 NIP 5660004455, REGON 130280786 zwany dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs trwa od 24.10.2017 r. do 01.12.2017 do godziny 16:00.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż każdy Uczestnik i jego opiekun zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, wyraził zgodę, iż w razie wygranej imię i nazwisko Uczestnika zostanie opublikowane.
6. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy biorą udział w Konkursie za pomocą Aplikacji konkursowej.
7. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
8. Udział w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie, jest dobrowolne.
9. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.cedrob.com.pl


§2
CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego talentu oraz pozyskanie materiału do prowadzenia działań promocyjno-reklamowych przez Organizatorów.


§3
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie własnoręcznie wykonać dowolną ozdobę choinkową.
2. Praca może być wykonana w dowolnym formacie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie), z wyłączeniem grafiki komputerowej.
3. Na odwrocie każdej pracy należy uzupełnić metryczkę, tj. wpisać imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz numer kontaktowy do rodzica/opiekuna.
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatorów praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie.
5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na materiałach reklamowych wydanych przez Organizatora.
6. Jeden uczestnik może przedstawić w konkursie najwyżej jedną pracę.
7. W konkursie mogą wziąć udział dzieci wszystkich pracowników Cedrob S.A.
8. Z uczestnictwa w konkursie wyłączone są dzieci członków Komisji Konkursowej.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie prac, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że nie zostały wykonane własnoręcznie przez dziecko.


§4
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC
1. Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora: Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, Recepcja w budynku biurowym.
2. Termin dostarczania prac: 1 grudnia 2017 r., godz. 16:00.
3. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe przed dostarczeniem pracy.
5. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
6. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do przekazania nagrody w ciągu 7 dni od momentu publikacji wyników. Brak podania danych oznacza brak chęci otrzymania nagrody.
7. Kontakt z Działem Promocji i Reklamy w celu ustalenia szczegółów przekazania nagrody pod nr tel. 23 675 04 84.


§5
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa, w której skład wejdą członkowie Działu Promocji i Reklamy Cedrob S.A.
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
3. Kryteriami oceny prac będą: trafność doboru tematu pracy, oryginalność, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
4. Spośród prac zgłoszonych do konkursu Komisja wybierze trzech laureatów.
5. Nagrodami w konkursie są trzy karty podarunkowe o wartościach 200, 150 i 100 zł, odpowiednio przyznane laureatom I, II i III miejsca.
6. Firma zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla pozostałych uczestników konkursu.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi do 22.12.2017 r.
8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez ogłoszenie zamieszczone w Magazynie Informacyjnym Cedrob, publikowanym w grudniu 2017r.
9. Zwycięskie prace zostaną sfotografowane i opublikowane w świątecznym wydaniu Magazynu Informacyjnego Cedrob.
10. Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni od momentu ogłoszenia wyników.
11. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.


§6
REKLAMACJE
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Reklamacja za konkurs „Ozdoba choinkowa”.
3. Reklamacja powinna zawierać:
• Imię, nazwisko, adres, PESEL Uczestnika
• Imię, nazwisko, adres, PESEL opiekuna prawnego Uczestnika
• Przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem
• Podpis opiekuna prawnego Uczestnika
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla pocztowego).


§7
INNE POSTANOWIENIA
1. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.


§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2017 r.

 

Wykonanie: Kompan.pl

To Top