Regulamin Wielkanocny koszyczek z pisankami

Konkurs polega na własnoręcznym wykonaniu pisanek do wielkanocnego koszyczka przez uczniów szkół podstawowych.

I miejsce 3 000 PLN
II miejsce 2 000 PLN
III miejsce 1 000 PLN
oraz trzy wyróżnienia po 500 PLN

Więcej szczegółów w poniższym regulaminie.


§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Wielkanocny koszyczek z pisankami”, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem, jest: CEDROB S.A., Ujazdówek 2 A, 06-400 Ciechanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000140562, REGON 130280786, NIP 566-00-04-455, zwany dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest promowanie i kultywowanie bogatej tradycji świątecznej wśród uczniów szkół podstawowych.


§2
Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19 lutego 2018 r. i trwać będzie do dnia 9 marca 2018 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu, czyli wybór najładniejszego koszyczka z pisankami nastąpi w dniu 14 marca 2018 roku, o godzinie 10 w siedzibie firmy Cedrob w Ujazdówku.


§3
Zasady przyjmowania zgłoszeń uczestników Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie placówki zaproszone do udziału przez Organizatora.
2. Zgłoszenia zdjęć do konkursu będą przyjmowane do 09 marca 2018 roku.
3. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie zdjęcia koszyczka z pisankami na email: marketing@cedrob.com.pl, podpisane danymi placówki, z której pochodzi.
4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i pozwoleniem na publikację oraz wykorzystanie zdjęć wielkanocnych koszyczków z pisankami za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Uczestnicy Konkursu nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.
5. Koszyczek wielkanocny z pisankami powinien zostać dostarczony do siedziby firmy Cedrob przez Przedstawiciela zgłoszonej do konkursu szkoły w terminie wyznaczonym w § 2ust.2.
6. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że posiada zgodę na publikację zdjęć prac biorących udział w głosowaniu, także ewentualnego wizerunku osób, będących na zdjęciu.


§4
Warunki techniczne
1. Technika wykonania pisanek – dowolna.
2. Pisanki powinny być umieszczone w koszyczku, w aranżu wielkanocnym.
3. Minimalna ilość przygotowanych przez danego uczestnika prac to 10 pisanek.


§5
Ogłoszenie wyników, zasady przyznania i przekazania nagród
1.Konkurs Koszyczek wielkanocny jest konkursem dwuetapowym.
2. W pierwszym etapie konkursu uczestnicy przesyłają zdjęcia prac w terminie podanym w§2 ust.1.
• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie pracy, spełniające określone wymogi: format: jpg; wielkość do 6 MB.
• Spośród nadesłanych prac Jury Organizatora w składzie:
- Anna Wiśniewska, Kierownik Działu Promocji i Reklamy Cedrob S.A.
- Stefan Chrzanowski, Specjalista w Biurze Zarządu
- Joanna Bonisławska, Specjalista Działu Promocji i Reklamy Cedob S.A.
- Olga Stryjewska, Asystent Działu Promocji i Reklamy Cedrob S.A.
Dokona wyboru 25 najładniejszych koszyczków wielkanocnych z pisankami.
3. W drugim etapie konkursu odbędzie się właściwy wybór 6 laureatów konkursu. • Obrady jury odbędą się w siedzibie firmy Cedrob w Ujazdówku (Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów) w dniu 14 marca 2018 roku o godz. 10.
• Wyboru najładniejszej pracy dokona Komisja w składzie:
- Anna Wiśniewska, Kierownik Działu Promocji i Reklamy Cedrob S.A.
- Stefan Chrzanowski, Specjalista w Biurze Zarządu
- Joanna Bonisławska, Specjalista Działu Promocji i Reklamy Cedob S.A.
- Olga Stryjewska, Asystent Działu Promocji i Reklamy Cedrob S.A.
- Przedstawiciele (po jednej osobie) 25 placówek edukacyjnych.
5. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni tego samego dnia.
6. Zdobywca 1. miejsca jest zobowiązany do zorganizowania w swojej szkole gali finałowej, podczas której nastąpi symboliczne wręczenie nagród.
7. Dogodny termin gali zostanie uzgodniony pomiędzy Laureatami oraz Organizatorem.


§6
Nagrody w Konkursie
1. W konkursie zostaną przyznane sześć nagród pieniężnych o łącznej wartości 7500 PLN.
Za zajęcia I miejsca 3 000 PLN, za zajęcie II miejsca 2 000 PLN, za zajęcie III miejsca 1 000 PLN oraz 3 Wyróżnienia po 500 PLN dla placówki.
2. Organizator nie przewiduje przyznania innych nagród poza wymienionymi w § 6 ust. 1.


§7
Udostępnianie Regulaminu
Pełna treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz przesłana uczestnikom konkursu za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres.


§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.
2. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (rzeczowego).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zgłoszeń oraz terminów głosowania.


§9
Moc wiążąca Regulaminu
Materiały reklamowo – promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.


§10
Postanowienia pozostałe
1. Laureaci konkursu zobowiązani są do przeznaczenia nagrody na cele oświatowe.
2. W przypadku nie zastosowania się do ust. 1 obowiązek podatkowy spoczywa na Uczestniku konkursu.


§11
Sąd i prawo właściwe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub Konkursem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.


Wykonanie: Kompan.pl

To Top